วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการตลาด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
ความแตกต่างของ “การตลาด” กับ “การขาย” และ “การส่งเสริมการขาย”
จุดมุ่งหมายของการตลาด คือ ทำให้การขายเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะการตลาดนั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค จนทำให้สินค้าหรือบริการนั้นขายตัวเองได้ การตลาดจึงเป็นกระบวนการทางสังคมและการจัดการที่สร้างสรรค์เริ่มจากการค้นหาความต้องการ และความอยากได้ ที่แท้จริงของผู้บริโภคแล้วสามารถพัฒนาสินค้าขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับความต้องการ มีระบบการตั้งราคา การจัดจำหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนั้นขึ้นได้โดยง่าย
กระบวนการแนวความคิดหลักทางการตลาด
การตลาด เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคได้รับสิ่งที่เขาต้องการ สิ่งนั้นย่อมมีคุณค่า สร้างความพึงพอใจแก่ตัวเขา มีลักษณะเป็น
วัฏจักรหมุนวนไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการสิ้นสุด นักการตลาดจึงต้องมีความชำนาญในการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อหาสิ่งที่มีคุณค่ามาสนองความต้องการของผู้บริโภค จึงเกิดกระบวนการของแนวความคิดหลักทางการตลาดขึ้น
หน้าที่หลักทางการตลาด
หน้าที่ในการแลกเปลี่ยน (Exchange Functions)
1. การซื้อ (Buying)
2. การขาย (Selling)
หน้าที่ในการจัดจำหน่าย (Distributing Functions)
1. การขนส่ง (Transportation)
2. การเก็บรักษาสินค้า (Storage)
หน้าที่อำนวยความสะดวกต่างๆ(Facilitating Functions)
1. การจัดเกรดและมาตรฐานของสินค้า (Standardization and Grading)
2. การเงิน (Financing)
3. การเสี่ยงภัย (Risk Taking)
การวิจัยหรือการหาข้อมูลทางการตลาด (Market Research or Market Information

ไม่มีความคิดเห็น: